wWm^i 31, 2013, gjevi : cl 17, 1420

GKgv Bbvg Avng` Payix Lvj`v wRqvi K_v ivLjb


gwneyj BR`vbx Lvb Wvejy, Knvg: ek wKQyw`b AvM Bbvg Avng` Payix GK msw mdi Knjg Avmb| GLvb _vKvKvjxb wZwb myBwWk cvjvgU vbxq cvjvgU g^vi`i mv_ mvvZKvi wgwjZ nb| weGbwci `vwe ZˡveavhK miKvi mK AvjvPbvI Kib wZwb| ciewZZ vbxq weGbwci mfvcwZ gwnDwb Avng` wRUyi mfvcwZZ GK Kgx mfvqI hvM`vb Kib Bbvg Avng` Payix| Knjg mdi msw njI wbR `j  weGbwci Rb  KvR  Ki  Mjb  Lvj`v wRqvi Dc`v  Bbvg Avng` Payix| 

eZgvb  evsjv`k weGbwc i mvsMVwbK Aev AZ  `yej ejv hZ cvi| K`xq bZviv AbKB GLb KvivMvi| Avi hviv evwni AvQb Zviv MdZvi nIqvi fq cvwjq eovQb| ivRbxwZ KiZ nj cwZc _K AvNvZ AvmeB| GUvB ^vfvweK| MdZvi wbhvZb gwK AvNvZ cwZ AvNvZ fq Kij Pje wK Ki| bZviv hw` MdZvii fq cvwjq eovb Zvnj Av`vjbi bZZ w`e K? weGbwci AvRKi Aevb eZgvb Ggwb chvq Gm `vwoqQ ejv hZ cvi| ZvBZv cwZc _K ejv nQ RvgvqvZi kw Avmj weGbwci Avmj kw|

eMg Lvj`v wRqv evi evi bZv`i ivRc_ bvgvi K_v ejv mI KD gvbQb  bv  wb`k| MdZvii fq Uwjwfkb, wfwWI I cwKvq  weewZ w`qB bZviv Zv`i `vwqZ cvjb Ki hvQb| dj bZZwenxb weGbwc GLb c_ nviv nq ciQ| Kgx`i ga weivR KiQ nZvkv| Gfve weGbwc  Avi KZw`b  Pje?

iweevii MYRgvqZ mKj bZv`i AvM _KB weGbwci K`xq Awdmi mvgb  Gm DcwZ nIqvi Rb eMg Lvj`v wRqv Kovfve wb`k w`qwQjb| Avh njI mZ `jxq bxi wb`k gb Kvbv K`xq bZvK cywjki evav AwZg Ki K`xq Awdm AvmZ  `Lv hvqwb| Ze w`bi gvS nUvZ Ki `Lv Mjv eMg Lvj`v wRqvi wb`k gb Zvi Dc`v Bbvg Avng` PaywiK weGbwci K`xq Kvhvjq DcwZ nZ| wK cywjki evav AwZg Ki wZwb ewk `~i hZ cvibwb| MdZvi nZ njv ZvK| cywjk ZvK AvUK Ki wbq hvq KvivMvi| hw`I ciewZZ ZvK gyw `Iqv nq| Bbvg Avng` Payix GKgv bZv whwb eMg Lvj`v wRqvi wb`k Ai Ai cvjb Kijb| GB  njv  AvRKi weGbwci Aev|This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amaderrshomoy.com/content/2013/12/31/middle0405.htm

 

AmaderShomoy.Com