AmaderShomoy.com

ANvwlZ Aeiva : Rbgb fxwZ

gvngy` mvw`K: 29 wWm^i Kx nZ hvQ Zv wbq gvbyli ga Rbv Kbvi Pq DM-DrKvB GLb ekx| weGbwc hKvb g~j GB Kgm~Px mdj Kivi NvlYv w`qQ| Abw`K miKvii GKvwaK gx ejQb, Av`vjbi bvg Kvb bivR KiZ `qv ne bv|...

RootsAmaderShomoy.comEnglish News
 • Opposition's blockade continues: 1 dead


  Desk Report : The nationwide 83-hour road-rail-waterway blockade programme, enforced by the BNP-led 18-party alliance, is being observed amid stray incidents of bomb blasts, arson and clashes in different...."

 • "
 • If fair, polls will be acceptable: Joy


  Desk Report : Amid continued criticism over the Opposition's boycott, the Prime Minister's son says the general election will be accepted internationally if...."

 • "
 • Pakistan and us

   


  Sajib Arman: To be honest, I was never a big fan of Pakistan"

 • Rice traders, millers in grave trouble


  Desk Report : Md Lokman Ali, a paddy wholesaler at Shisha Haat of Naogaon, has been banking on Friday, the only blockade-free day between December 17 and 24, to send out the 815 tonnes of paddy congesting his wareh...."

 • "
 • It's all made easy for AL


  Desk Report : Amid a boycott by the BNP-led opposition alliance, the ruling Awami League will face its allies in many constituencies in the January 5 polls, reducing the already one-sided election to a co...."

 • "
  hyvcivax`i wePvi mviv evsjv`ki gvbyl Pvb, ay Pvb bv eMg Lvj`v wRqv- cavbgx kL nvwmbvi G ee mg_b Kib ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  bZyb fvUviiv wev


  ivwk` wiqvR: w`jiev bvgvbx XvKv wekwe`vjqi cwimsLvb wefvMi kl eli wkv_x৷ wbevPb bv nqI msLvMwi RbcwZwbwai ......

  Kv`i gvjvi dvuwmZ hviv ggvnZ nqQb Zviv c֯Z _vKzb: Zzwib AvdivR


  Avj-Avgxb Avbvg: Kv`i gvjvi duvwmi ci hviv `k-we`k ggvnZ nqQb Zviv AvMvgx w`bjvZ c֯yZ _vKyb| AvMvgxZ hyvcivax`i ...

  cZvKv evbvZ evav w`Q cywjk


  Gg G Avnv` kvnxb: MYwienb ANvwlZ wblavvi m GKB iKg wblavv Avivc Kiv nqQ RvZxq cZvKv ZwiZI| weivax `ji gvP di Wgvwm ...
  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  29 wWm^i Kx ne ?


  Rvbb bv weGbwci gvVi bZviv
  bvkivZ Avwkqvbv Payix : 29 wWm^i weGbwci gvP di Wgvwm| miKvi Kvb fveB weGbwci G Kgm~wP cvjb KiZ w`e bv| weGbwc wbRI GUv Abygvb KiZ cviQ| wK IB Kgm~wP mdj KiZ bv cvij wK KiZ ne GLbI gvVi bZv Kgx`i cwZ Kvb w`K wb`kbv `qv nqwb| IB Kgm~wPi mgq evwK iqQ Avi gv 48 NUv| GB mgqi ga weGbwc Pqvicvimb Kvb w`K wb`kbv

  weGbwc bZv gvneye Dwb LvKb AvUK

  wbR^ cwZe`K : weGbwci hyM gnvmwPe I mywcg KvU AvBbRxex ...

  m` ^vevb ^vgxq!

  wiKz Avwgi : AvIqvgx jxM bZZvaxb gnvRvU miKvii 5 ......

  miKvi weivax `jK DQ`i Pv PvjvQ

  wbR^ cwZe`K : weGbwci Pqvicvimbi Dc`v L`Kvi gvneye nvmb ejQb, Kvb AvBbi ej eyjWvRvi w`q ...

  kvx I eKzj KvivMvi

  Zvnwgbv Avvi wgZz : weGbwci bZv I mveK Ggwc mi`vi mvLvIqvZ ...

  KKUj nvgjvq ivRkvnxZ cywjk wbnZ, AvnZ 8

  gwneyj Aviwdb, ivRkvnx _K : ivRkvnx gnvbMi cywjki ...

  h_evwnbxi Awfhvb Mvi 3 kZvwaK

  wbR^ cwZe`K : `kg RvZxq msm` wbevPb mvgb iL AvMvgx ...

  Kkj XvKv AvmQb weivax bZvKgxiv

  Avwgbyj nK fBqv : weGbwci Pqvicvimb Lvj`v wRqvi Avnevb gvP di Wgvwm Kgm~wPZ hvM w`Z XvKvq ...

  bZzb RvU GbwWGd

  XvKv AwfgyL hvvq ԈbwZK mg_b
  iwdK Avng` : ......

  mvsMVwbK ZrciZv bv _vKj RvU UK bv

  gvRnvi L`Kvi t wbevPbi gv 10 w`b AvM wZb`ji mg^q ...

  miKvi RvgvqvZK wbwl Kivi K_v fveQ : Bby

  wbR^ cwZe`K : RvgvqvZK wbwl Kivi K_v fveQ miKvi| Avi weivax `ji wbevPb VKvbvi me Pv AvBbMZfve ...

  wek kL nvwmbvi mvnvhi w`K ZvwKq: Rq

  Gg G Avnv` kvnxb: Kvbv AvRvwZK m`vqB `vwe Kiwb, ...

  Qq Lybi Z` AMMwZ bB

  BmgvCj mvBb Bgy : PvjKi wm gvWvii NUbvq inm DNvUb ...

  mvsevw`K nZvKvi NUbvq Mvi KiZ cviwb cywjk

  gvmy` Avjg : ivgcyivq wbR evwoZ cexY dUvmvsevw`K AvdZve Avng` nZvKvi NUbvq `yBw`b AwZevwnZ njI KvDK ...

  bvg h_ Awfhvb, cywjki Kvq wbixn gvbyl

  BmgvCj mvBb Bgy : h_ evwnbxi Awfhvb wNi XvKv gUvcwjUb ...

  BkZnvi QvovB AvIqvgx jxMi wbevPbx cPviYv i

  ivwk` wiqvR: evsjv`k dwi`cyii GKwU Rbmfv _K `kg RvZxq ...

  28 I 29 wWm^i mviv`k niZvj gUi PvjK jxMi

  gv. kwn`yj Bmjvg, PMvg : 18 `ji XvKvgywL gvP di ......

  weviK Zwi hb cvwb fvZ

  Avey mvB`: ivRavbxi cyivb XvKvq RgRgvU nq DVQ Aea KwgKvj ...

  gvivZK KUbwZK msKU evsjv`k

  Avey mvB` : MZ KqKgvm ai `kRyo evcK mwnsmZv Qwoq ...

  Gevi ivwkqvi cheK bv cvVvbvi NvlYv

  Gg G Avnv` kvnxb: AvIqvgx jxMi Nwb `k ej cwiwPZ ivwkqvI ...

  bxK bZvKgx _K wewQb Kiv nQ : bRij

  Gg G Avnv` kvnxb: bZvKgxi KvQ _K Lvj`v wRqvK wewQb ...

  gvUi mvBKj mshvRb 70 fvM nvm

  AvjgMxi wmwKx : ivRbwZK AwiZvq gvUi mvBKj mshvRb ...

  wbR`i wbivcv wbq DwM RbcwZwbwaiv!

  wbR^ cwZe`K: Pjgvb ivRbwZK cֶvcU gZvmxb miKvii ...

  Lvj`v KvhZ Mnew`: GGdwc

  W wicvU: weivax `j weGbwci Pqvigvbcvimb eMg Lvj`v ...

  wbivcvnxbZvq KzUbxwZK cvov

  AvjgMxi wmwKx : e`wkK KzUbxwZKiv Pig wbivcvnxbZvq ......

  i w`q njI weGbwci Kgm~wP cwZnZ Kie: bvwmg

  Avj-Avgxb Avbvg: hKvbv g~j weGbwci gvP di Wgvwm ...

  cwiwwZi DbwZ bv nj AvRvwZK Aeiva AvmZ cvi

  wbR^ cwZe`K: evsjv`ki RvZxq wbevPbK K` Ki m ...

  Avb` evRvi, Gikv`, ZviK ingvb Avi gvP di Wgvwm

  mq` kvn mwjg Avng` : Lvj`v wRqv hLb cm Kbdvi Ki ...

  ivbv cvRvi asmc _K AveviI wgjQ gvbyli Lywj I nvo

  dviK nvmb : mvfvii ivbv cvRvi asmc _K AveviI ......

  gvgjvi Rvj AvUKv weGbwc

  W wicvU: ivRc_i Av`vjb miKvii Ԇivlvbj co ...

  _vwU dv bvBU, fviZxq eemvqxi g`-weqvi gRy`

  wece wekvm : _vwU dvK wNi PjQ Aea g` I weqvii ...

  wbevPbx AxKvi f : K_v ivLwb AvIqvgx jxM

  g`yj Kvw ivq : AvIqvgx jxM miKvi Zv`i gxmfvi m`m ...

  GK nvZ Zvwj evR bv

  gwneyj BR`vbx Lvb Wvejy, Knvg: `ki eZgvb ivRbwZK ...

  c_ ivRbxwZ, mU A_bxwZi wZ 35 nvRvi KvwU UvKv

  W. gxRvbyi ingvb kjx: ivRbwZK `vkwbK huv h ikvi civ ev cwZwbwaZkxj MYZi cwZ Kvbv fvjvevmv ...

  fviZxq evey`i gyLvk DbvwPZ : MvwWqvbi cwZe`b

  W wicvU : hyiv fviZxq K~UbxwZK `ehvbx LveivMvoK ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>